Printed by http://mazowieckie.city-map.pl/city/db/525011020001

General terms and conditions for city-map


Oglne warunki handlowe firmy
city-map Internetmarketing
oraz przyczonych partnerw systemowych
dalej zwanych city-map

ß1 Zawarcie umowy

Umow o u¬ytkowanie oferowanych przez city-map us¬ug zawiera si poprzez podpisanie zlecenia, dokonanie zlecenia na stworzenie przez city-map prezentacji internetowej, rejestracj w Internecie lub potwierdzenie zlecenia przez city-map. Do przyjmowania zleceĪ upowa¬niony jest we w¬asnym imieniu ka¬dy oddzia¬ autoryzowany umow¬ licencyjn¬.

ß2 Zakres us¬ug

 1. Zakres oferowanych przez city-map us¬ug wynika z oglnych warunkw handlowych city-map, jak te¬ z opisu systemu, warunkw u¬ytkowania oraz danych wynikaj¬cych z wnioskw i umw. Treci zawarte w prezentacjach internetowych s¬ okrelane przez klienta i przez niego potwierdzane na podstawie pisemnej akceptacji podczas podpisania umowy.
 2. Us¬ugi webhostingowe city-map dla prezentacji internetowych wykonywane s¬ na podstawie dostpnych w Internecie drg przesy¬u danych.
 3. City-map zastrzega sobie prawo do rozszerzania, zmieniania us¬ug oraz do wprowadzania ulepszeĪ. Wszystkie darmowe us¬ugi mog¬ by¶ wy¬¬czane w ka¬dym momencie i bez wczeniejszego uprzedzenia. Nie mo¬e to by¶ podstaw¬ do jakichkolwiek roszczeĪ.
 4. City-map zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotycz¬cych cen bie¬¬cych us¬ug. Zmiana ceny mo¬e jednak wej¶ w ¬ycie dopiero po zakoĪczeniu ka¬dego pe¬nego roku trwania umowy.
 5. W przypadku rezygnacji regionalnego serwisu z prowadzenia us¬ug, wszystkie jego funkcje przejmuje oglnokrajowe przedstawicielstwo city-map Polska, w¬¬cznie ze zobowi¬zaniami wobec klientw wynikaj¬cymi z zawartych umw.

ß3 Obowi¬zki klienta

Klienci s¬ zobowi¬zani do nale¬ytego korzystania z us¬ug city-map. Rozumie si tu w szczeglnoci
a) zakaz przekazywania nadanych hase¬ osobom trzecim
b) obowi¬zek niezw¬ocznego zg¬aszania zauwa¬onych problemw lub b¬dw
c) obowi¬zek przestrzegania zasad ochrony danych i praw autorskich w zwi¬zku z zawartoci¬ prezentacji i u¬ywaniem danych bd¬cych w¬asnoci¬ osb trzecich
d) zakaz zamieszczania treci niezgodnych z prawem.

ß4 Copyright, prawa autorskie

 1. Prawo autorskie zaczyna obowi¬zywa¶ automatycznie w momencie stworzenia projektu prezentacji. Do projektu prezentacji zaliczaj¬ si: oprogramowanie, teksty, zdjcia, obrazy, grafiki, filmy i dłwiki bd¬ce autorstwem city-map. W wyniku dzia¬ania prawa osobowego, prawa autorskie nie mog¬ by¶ przekazywane klientom.
 2. Prawa do u¬ytkowania projektu prezentacji (kopiowanie i rozpowszechnianie) s¬ na czas trwania umowy w posiadaniu klienta.
 3. Oprogramowanie pozostaje w¬asnoci¬ city-map rwnie¬ po wyganiciu umowy. Nieograniczone prawa do u¬ytkowania tekstw, zdj¶, obrazw, grafik, filmw, muzyki i dłwikw mog¬ by¶ nabyte przez klienta za sum w wysokoci 25 % wartoci danej umowy, pod warunkiem, ¬e wszelkie oznaczenia wskazuj¬ce city-map jako posiadacza praw autorskich (w szczeglnoci copyright i wyznacznik Meta) s¬ usunite.

ß5 Zerwanie umowy

Umowa zawarta jest na czas nieokrelony. Mo¬e zosta¶ zerwana przez strony po zakoĪczeniu ka¬dego kolejnego roku trwania umowy, liczonego od daty widniej¬cej na fakturze. Zawiadomienie o zerwaniu umowy musi zosta¶ dostarczone odbiorcy pisemnie, najpłniej na 4 tygodnie przed up¬ywem ka¬dego kolejnego roku trwania umowy. Wszelkie inne terminy dotycz¬ce zerwania umowy wymagaj¬ zgody city-map.

ß6 Ograniczona odpowiedzialno¶

 1. Wyklucza si wnoszenia roszczeĪ dotycz¬cych zado¶uczynienia strat poniesionych w wyniku niedostpnoci treci, pomy¬ek klienta powsta¬ych podczas ustalania warunkw umowy i niedozwolonych krokw przeciwko city-map, jeli nie wystpuje umylne lub ryzykowne dzia¬anie ze strony city-map. To samo dotyczy podwykonawcw i wsp¬pracownikw city-map.
 2. city-map nie bierze odpowiedzialnoci za pe¬no¶, zgodno¶ i aktualno¶ informacji przekazywanych na zlecenie klienta. city-map nie odpowiada rwnie¬ za niezgodne z prawem dzia¬anie osb trzecich, ktre odbywa si z wykorzystaniem oferowanych przez city-map us¬ug.
 3. Jeli powsta¬a szkoda nastpuje w wyniku zdarzenia spowodowanego np. awari¬ linii w Internecie, obowi¬zuj¬ wtedy takie same ustalenia dotycz¬ce odpowiedzialnoci city-map wzgldem klienta, co ustalenia istniej¬ce midzy operatorem linii i city-map.

ß7 Warunki p¬atnoci

 1. Us¬ugi jednorazowe p¬atne s¬ przelewem po otrzymaniu faktury. Us¬ugi bie¬¬ce miesiczne p¬atne s¬ miesicznie lub rocznie z gry, w formie przelewu lub pobrania z konta. Termin p¬atnoci wszystkich wystawianych przez city-map faktur ustala si na 7 dni. Przy miesicznym regulowaniu p¬atnoci stosuje si narzut w wysokoci 5%.
 2. P¬atnoci dokonuje si po podpisaniu umowy i umieszczeniu klienta w Internecie. Inne mo¬liwoci dopuszcza si tylko na podstawie ustaleĪ pisemnych.

ß8 Zw¬oka

 1. Jeli dana p¬atno¶ pozostaje nieuregulowana powy¬ej dwch miesicy, city-map zastrzega sobie prawo do zawieszenia wiadczonych klientowi us¬ug a¬ do ca¬kowitego uiszczenia nale¬noci. Klient mo¬e domaga¶ si powrotnej aktywacji dopiero po zap¬acie.
 2. W podanym wy¬ej przypadku dopuszcza si rwnie¬ mo¬liwo¶ ca¬kowitego zerwania umowy z klientem.
 3. city-map zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek za zw¬ok w wysokoci 8% w skali roku.
 4. city-map zastrzega sobie prawo do wnoszenia dalszych roszczeĪ w przypadku powsta¬ej zw¬oki.

ß9 Prawa u¬ytkownika, zwrot op¬at

 1. Klient mo¬e wnosi¶ roszczenia tylko w formie dokumentw posiadaj¬cych moc prawn¬. Klientowi przys¬uguje prawo do zaniechania uiszczenia nale¬noci wy¬¬cznie na podstawie roszczeĪ bd¬cych w zgodzie z tekstem umowy.
 2. Za wszelkie opłnienia powsta¬e w wyniku dzia¬ania si¬ wy¬szych lub wydarzeĪ, ktre w znacznym stopniu utrudniaj¬ lub ca¬kowicie uniemo¬liwiaj¬ wykonywanie us¬ug przez city-map (takich jak strajki, zarz¬dzenia paĪstwowe, awarie sieci komunikacyjnych innych operatorw), city-map nie ponosi odpowiedzialnoci.
 3. Jeli nast¬pi awaria sieci trwaj¬ca d¬u¬ej ni¬ dwa tygodnie, klient ma prawo za¬¬da¶ zmniejszenia op¬aty miesicznej, licz¬c od momentu powstania awarii do momentu jej usunicia. Przez s¬owo awaria rozumie si sytuacj, w ktrej dostp do systemu city-map jest uniemo¬liwiony.
 4. Jeli przyczyna awarii le¬y poza zakresem odpowiedzialnoci city-map, wszelkie roszczenia dotycz¬ce zwrotu kosztw s¬ wykluczone.
 5. Jeli przyczyna powstania trwaj¬cej powy¬ej wymienionego okresu awarii le¬y po stronie city-map lub jej wsp¬pracownikw, umowa z klientem zostaje bezp¬atnie przed¬u¬ona o czas trwania awarii, licz¬c od momentu jej wyganicia. Ma to miejsce w przypadku zaistnienia b¬du zale¬nego od city-map.

ß10 Ochrona danych

 1. Dane klienta zamieszczone w city-map nie s¬ poufne i posiadaj¬ zgod na publikacj, je¬eli nie istniej¬ inne ustalenia pisemne.
 2. Ka¬dy klient city-map zostaje poinformowany zgodnie z ustaleniami prawa o ochronie danych, ¬e city-map dokonuje obrbki technicznej jego danych, a tak¬e informacji wysy¬anych do niego w ramach poczty elektronicznej oraz otrzymanych w formie elektronicznej danych potrzebnych do sporz¬dzenia umowy lub zadaĪ wynikaj¬cych z umowy. Nie istnieje mo¬liwo¶ wykorzystania przez city-map danych do celw nie wynikaj¬cych z umowy, ani przekazania ich osobom trzecim.

ß11 Ustalenia koĪcowe

 1. Powy¬sze oglne warunki handlowe s¬u¬¬ jako podstawa do zawierania wszelkich umw z city-map lub partnerami city-map.
 2. Warunki te wchodz¬ w ¬ycie wraz z podpisaniem umowy.
 3. Warunki te uwa¬a si za wystarczaj¬ce do zawarcia umowy. Oglne warunki handlowe klienta nie s¬ tym samym uwzgldnione.
 4. Wszelkie ustalenia odbiegaj¬ce od powy¬szych ustaleĪ wymagaj¬ pisemnego potwierdzenia.

ß12 W¬aciwy s¬d

Jedynym s¬dem w¬aciwym dla wszelkich sporw jest s¬d w¬aciwy dla danego partnera systemowego.

city directories
Search

news …
That's new
 • No current entries found